WETLAND GARDEN

מתקן טיהור מים ניסיוני בקיבוץ מעברות

  מצגת הקמת האתר         דף הסברים        תיאור השיטה       אלבום תמונות      ציפורים בנחל    

  בדיקות עכירות       בדיקות מים        דו"ח של מכון ערבה       הדרכה ופעילויות      יצירת קשר

 בבי"ס שדות לוקחים מאת המים בידיים - מצגת תאור תהליך הקמת מתקן לטיפול במים אפורים

מדריך להקמת מיתקן ביתי לטיהור מים אפורים באגן ירוק       תוכניות ושרטוטים

הנחיות חליפיות להשבת במים אפורים

הצעה לטיפול במי נגר של כבישים - ארנון גורן

                        Om Al-Reehan Project - 2008  

**חדש**  מתקן סינון אנכי במיכלים עם חצץ וצמחים   **חדש**

 

ארנון גורן - זוכה

"הגלובוס הירוק" 2009